Tarih Bölümü Politikaları

Liderlik, Yönetim ve Kalite

 • Kurumsal ilke ve esasların işletilmesi esastır.
 • Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası kalite ve standartlar izlenir. İlke ve esaslarla kalite standartları uyumlu olarak düzenli güncellenir.
 • Kalite gelişiminde iç ve dış paydaş katılımı, devamlılık ve şeffaflık esastır. Paydaşların görüş ve önerileri kurumsal yönetim tarafından değerlendirilerek uygulamaya konulur.

Eğitim ve Öğretim Politikası

 • Türk ve dünya tarihinin çeşitli dönem ve meseleleri, güncel kaynaklar ve yeni araştırmalar kullanılarak, öğrenci katılımını teşvik eden eğitsel yöntemlerle bir eğitim- öğretim programı uygulanması esastır.
 • Güncel tarih yazımının ve araştırmalarının gelişmelerine göre, öğrencilerin ilgi alanlarının çeşitlendirilmesine ve öğrencilerden gelen tekliflerin değerlendirilmesine göre programda düzenli güncellemeler yapılır.
 • Tarih alanının yakın temasta olduğu, edebiyat, felsefe, sosyoloji, iktisat gibi alanlardan öğrencilerin çeşitli dersler alması teşvik edilir ve tarih ders içerikleri disiplinler arası standartlara göre düzenlenir.
 • Tarih alanında araştırma becerisi kazandırmak amaçlı kaynak dillerinin ve çeşitli paleografik yeteneklerin gelişmesi için çeşitli seviyelerde zorunlu ve seçmeli dersler planlanır.
 • Tarih bölümü mezunlarının, Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı, Avrupa, Balkan, Rus tarihlerinde literatür ve kaynak bilgilerinin gelişmiş olması, ulusal ve uluslararası lisans üstü programlarının bilim sınavlarında başarılı olmaları, çeşitli arşiv ve kütüphanelerde, kültür hizmetlerinde, basın-yayın sektörlerinde ve çeşitli seviyelerdeki eğitim programlarında görev alabilmeleri hedeflenir.

Araştırma ve Geliştirme Politikası

 • Bölüm çalışanlarını Üniversite’nin vizyon ve misyonunu destekleyecek ortak çalışmalara yönlendirmek esastır.
 • Araştırmaların bilim ve yayın etiği çerçevesinde yapılması, tarihsel bilginin kötü niyetli kullanımının önüne geçilmesi esastır. Ulusal çıkar bilinci ve uluslararası barışın teminine yönelik çalışmalar teşvik edilir.
 • Öğrencilerin ve akademisyenlerin araştırmacı kimliklerini geliştirecek, uluslararası standartlara, değerlere ve insan haklarına saygılı, toplumsal meselelere cevap verebilen, tarih sahasının gelişmesine, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayacak çalışmalar bölüm liderliği tarafından desteklenir.
 • Bölümde yapılan çalışma ve araştırmaların yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılması, akademisyenlerin çeşitli kamusal projelerde bulunması desteklenir.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Bölüm öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin toplumsal ihtiyaçları akademik bir üslup ve yaklaşımla ele alabilmesi ve bunu yaygın ve erişilebilir kanallar üzerinden yapması esastır.
 • Öğrencilerin toplumsal hizmete yönelik çalışmaları ve faaliyetleri teşvik edilir.
 • Bölüm paydaşlarında alınan desteklerle toplumsal katkı süreçleri şeffaf bir şekilde yürütülür.
 • Akademik kadronun çeşitli deneyimlerden beslenen kişilerle şekillenmesine özen gösterilir.

Uluslararasılaştırma Politikası

 • Akademik kadronun farklı dil ve kültürlerin tarihleri ve tarihçileri ile ilişkide olması, yurt dışı eğitim ve araştırma kurumlarıyla sürekli irtibatta olması teşvik edilir.
 • Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin yurt dışı akademik hareketliliği düzenli olarak programlanır.
 • Yapılan yayınların yabancı dillerde yapılması ve/veya tercüme edilmesi hedeflenir.
 • Öğretim görevlilerinin yurt dışında çıkan çalışmaları takip etmesi ve öğretim faaliyetlerinde bu çalışmaları güncel olarak kullanması beklenir.